Committee

Conference Chair

Prof. Guangming CHEN   Zhejiang University

Organizing Committee

Chair

Prof. Jiawei JIN                 Chinese Association of Refrigeration

Secretary General

Mr. Huaqian JING             Chinese Association of Refrigeration

Members

Prof. Qingguo MENG       Chinese Association of Refrigeration

Prof. Yi JIANG                   Tsinghua University

Prof. Xuedong CHEN        Hefei General Machinery Research Institute

Prof. Ya-ling HE                Xi'an Jiaotong University

Mr. Zhijian JI                     Dalian Bingshan Group Co., Ltd.

Mr. Zengqun LI                 Moon Environment Technology Co., Ltd.

Prof. Er-cang LUO             Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Prof. Changyong LIU        Hua shang International Engineering Co., Ltd.

Mr. Xiangyu WANG          China Railway Special Cargo Services C o., Ltd.

Prof. Bin LU                       China Academy of Building Research

Prof. Ting LIU                    China Household Electric Appliance Research Institute

Mr. Hui HUANG                Zhuhai Gree Electric Appliances Co., Ltd.

Prof. Ruzhu WANG           Shanghai Jiao Tong University

Prof. Xianting LI                Tsinghua University

International Advisory Committee

Prof. Akio MIYARA            Saga University

Prof. Chaobin DANG         The University of Tokyo

Prof. Guoliang DING         Shanghai Jiao Tong University

Prof. Jae Dong CHUNG     Sejong University

Prof. Ji Hwan JEONG         Pusan National University

Prof. Jianlin YU                  Xi`an Jiaotong University

Prof. Kim Tiow OOI           Nanyang Technological University

Prof. Min Soo KIM            Seoul National University

Prof. Mitsuhiro FUKUTA   Shizuoka University

Prof. Shiming DENG         The Hong Kong Polytechnic University

Prof. S. K. TYAGI                Indian Institute of Technology Delhi

Dr. Sukumar DEVOTTA     Consultant

Prof. Xuejun ZHANG         Zhejiang University

Prof. Yew-Khoy CHUAH    National Taipei University of Technology

Prof. Yean-Der KUAN        National Chin-Yi University of Technology